Logo Gminy Hażlach
Herby sołectw Brzezówka, Hażlach, Kończyce Wielkie, Pogwizdów, Rudnik i Zamarski

Portal Informacji
Finansowo - Podatkowej
Gminy Hażlach


Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Hażlach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://rpo.hazlach.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2015-07-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • strona nie zawiera formularza kontaktowego,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Aktualnie trwają prace nad pełnym dostosowaniem strony internetowej do wymogów prawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 856 94 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Hażlach przy ulicy Głównej 57, w którym znajdują się następujące komórki i referaty:

Parter: Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy,

Parter (wejście boczne): Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia,    

I Piętro: Biuro Rady Gminy, Promocja Gminy i Turystyka, Urząd Stanu Cywilnego, Sala Ślubów, Sala Sesyjna, Sekretariat, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Oświata, Fundusz Sołecki, Referat Organizacyjny, Pełnomocnik do spraw Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych, Referat Finansowy, Skarbnik Gminy, Podatki, Kasa,  

II Piętro: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Biura obsługi interesantów, sekretariat oraz referaty Urzędu Gminy ulokowane są na pierwszym i drugim piętrze budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku brak windy. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W niedalekiej odległości od wejścia głównego znajduje się jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego.

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Hażlach:   

Urząd Gminy Hażlach, ulica Główna 57, 43-419 Hażlach,
adres e-mail: ug@hazlach.pl,
numer telefonu 33 856 94 92, 33 856 94 79,   
numer fax 33 852 42 11.

Loga z: Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, Śląskie. Pozytywna energia, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

© Rekord SI

Deklaracja dostępności